Вы здесь

Главная » Акмолинской области памятники. Познавательные экскурсии по Акмолинской области.

Мавзолей Олжабай Толебайұлы.

Исторические памятники Ерейментауского района.

«Если дело достойно завершено,
Вознесет и прославит тебя оно»

Фирдоуси Абулькасим.

Туристские маршруты по Ерейментаускому району.

Мавзолей Олжабай Толебайұлы находится неподалеку от аула Олжабай батыр в Ерейментауском районе Акмолинской области. Олжабай - прославленный казахский батыр из племени аргын Среднего жуза.  Современник и соратник Богенбай батыра.
Родился в 1709 году, умер в 1783 году. Его прадед Ай-дабол был известным бием. Отец Олжабая Толыбай погиб в годы великого бедствия «Ақтабан Шубурунды», защищая народ от джунгарского нашествия.
В то время Олжабаю было тринадцать лет, и он воспитывался у дяди Каратай батыра. Олжабай с юных лет проявлял отвагу. Повзрослев, стал участвовать в битвах. В сражении с джунгарами в отрогах Баянаульских гор Олжабай батыр проявил героизм.
Вместе со своим племянником Жасыбай батыром он устроил засаду на пути врага. Сарбазы Жасыбай батыра находились у перевала на Шойынколь, а Олжабай  батыр со своими воинами - у перевала на озеро Торайгыр.
Джунгары напали на отряд Жасыбая, а Олжабай ударил по ним с тыла. В сражении погибает  Жасыбай батыр. Олжабай мужественно сражается с врагом. Увидев его грозное лицо, Тортуыл Баймурат батыр сказал: “Никого не осталось, кто бы мог идти против тебя, отдыхай, дай и мне возможность сразиться с врагом”.
На что Олжабай ответил: “Еще не восполнилась цена даже одного пальца Жасыбая”, - и продолжил истреблять джунгар. Имя Олжабай батыра стало кличем воинов Среднего жуза. Сохранились песни и сказания, воспевающие отвагу, мужество, меткость, великодушие Олжабай-батыра.
Олжабай батыр является предком поэта, писателя-литературоведа Олжаса Сулейменова и известного казахского ученого-археолога А.Х. Маргулана.

Олжабай Төлебайұлы кесенесі.

Ерейментау ауданының тарихи ескерткіштері.

«Егер жұмыс лайықты аяқталса,
Ол сені көтеріп, мадақтайды».

Фирдоуси Әбілқасым.

Ерейментау ауданындағы туристік маршруттар.

Олжабай Төлебайұлы кесенесі (Ерейментау ауданы). Олжабай батыр- Орта жүздің арғын руынан шыққан қазақтың даңқты батыры. 1709 жылы дүниеге келіп, 1783 жылы қайтыс болды. Оның арғы атасы Айдабол кезінде би болған адам.
Әкесі Толыбай "Ақтабан шұбырынды-Алқакөл сұлама" ұлт-азаттық соғыс кезінде елді жаудан қорғап жүргенде оққа ұшып, қайтыс болды. Сол кезде он үш жастағы Олжабай нағашысы Қаратай батырдың қолында тәрбиеленеді.
Олжабай жас кезінен ержүрек
Олжабай батыр, жиені- Жасыбай батырмен жаудың жолын тосқауылдап жатады. Жасыбай батыр сарбаздарымен Шойынкөлге өтетін асудың іргесіне, ал Олжабай батыр Торайғыр көліне өтетін асуына бекінеді.
Жау әскері Жасыбай батырдың тосыннан келіп тиіседі. Осы шайқаста Жасыбай батыр қаза табады. Олжабай батыр жауға қырғидай тиіп, жаулармен батыл соғысты. Олжабайдың сұсты жүзін көрген досы Төртуыл Баймұрат батыр "саған қарсы келер ешкім қалған жоқ, демал, маған жаумен соғысуға мүмкіншілік бер"- дейді.
Сонда ол, "Жасыбайдың бір бармағының да құны толған жоқ қой"- депті. Олжабай батырдың есімі Орта жүзге ұран болған. Халықтың шежірелерінде, ауызша әңгімелерінде Олжабай тұралы өте көп айтылады, өлең-жыр, дастандар да баршылық.
Онда Олжабайдың батырлығы, тапқырлығы, мергендігі ерен сүйіспеншілікпен сөз болады.  Әйгілі ғалымдар академик Ә.Марғұлан Олжабайдың шөпшегі болса, ақын О.Сүлейменов жетінші ұрпағы. лжабай батырдың жерлеу орны Ақмола облысы Ерейментау ауданының  Олжабай батыр ауылында орналасқан.

Источник и фотографии:
http://srh.kz/content/mavzoley-olghabay-tolebayly-ereymentauskiy-rayon/