Вы здесь

Главная » Шымкента города памятники. Культурные памятники и достопримечательности.

Этно-исторический комплекс «Казына».

Исторические памятники Шымкента.

«Родина там, где чувствуешь себя свободно»

 Абу-ль-Фарадж бин Харун.

Посещение памятников Шымкенте.

Этно-исторический комплекс «Казына» в городе Шымкент был открыт в 2015 году. Этно-исторический комплекс «Казына» в занимает 76,4 га территории города Шымкент. Центральным является монумент «550-летию Казахского ханства».
Монумент высотой 15 метров представляет собой две сплетенные арки с казахским национальным орнаментом. Комплекс состоит из исторической и культурно-развлекательных зон.
Основные объекты этно-исторического комплекса «Казына»:
- площадь «Наурыз»,
- этнографический аул в городе Шымкент,
- этнографический парк в городе Шымкент,
- памятник «Байдибек-би»,
- макеты историко-архитектурных памятников Туркестанской области,
- архитектурные композиции на тему шелкового пути Южного Казахстана,
- слова назидания Абая,
- краеведческий музей города Шымкента,
- обрядовый центр в городе Шымкент.

Этно-исторический комплекс «Казына» был построен в городе Шымкет в рамках реализации программы «Казахстан – 2050: Единая цель, Единые интересы, Единое будущее», где Президент отметил, что крупные города должны стать урбанистическими центрами страны.
Появление комплекса стало частью оформления города Шымкента как третьего мегаполиса страны. Задача была поставлена таким образом, что бы Шымкент усиливал свои позиции для развития регионального и международного туризма.
Комплекс состоит из 27 историко-архитектурных памятников и композиции. В самом центре комплекса стоит архитектурная композиция «Великий Шелковый путь» – это олицетворение древнего торгового пути, который проходил от Запада до Востока и внес огромный вклад в развитии культуры, искусства, науки и образования, медицины.

«Қазына» этно-тарихи кешені.

Шымкенттің тарихи ескерткіштері.

«Өзіңді еркін сезінетін Отаным»

 Әбу л-Фараж бин Харун.

Шымкенттің ескерткіштерін аралау.

Шымкент қаласындағы «Қазына» этно-тарихи кешені 2015 жылы ашылды. «Қазына» этно-тарихи кешені Шымкент қаласының аумағында 76,4 га аумақты алып жатыр. Орталық - Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ескерткіш.
Ескерткіштің биіктігі 15 метр және қазақтың ұлттық ою-өрнегі бар екі тоқылған аркадан тұрады. Кешен тарихи, мәдени және ойын-сауық аймақтарынан тұрады.
«Қазына» этно-тарихи кешенінің негізгі объектілері:
- «Наурыз» ауданы,
- Шымкент қаласындағы этнографиялық ауыл,
- Шымкент қаласындағы этнографиялық парк,
- «Бәйдібек би» монументі
- Түркістан облысының тарихи және сәулет ескерткіштерінің үлгілері,
- Оңтүстік Қазақстан жібек жолы тақырыбындағы архитектуралық композициялар,
- Абайдың сөздері,
- Шымкент қаласының өлкетану мұражайы,
- Шымкент қаласындағы салт-дәстүр орталығы.

«Қазына» этно-тарихи кешені Шымкет қаласында «Қазақстан - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» бағдарламасын іске асыру аясында салынды, онда Президент ірі қалалар еліміздің қалалық орталықтарына айналуы керек деп атап өтті.
Кешеннің пайда болуы елдің үшінші мегаполисі ретінде Шымкент қаласының дизайнына кірді. Міндет Шымкенттің аймақтық және халықаралық туризмді дамыту үшін өз ұстанымын күшейтетін етіп қойылған. Кешен 27 тарихи және сәулет ескерткіштері мен композициялардан тұрады.
Кешеннің дәл ортасында «Ұлы Жібек жолы» архитектуралық композициясы орналасқан - бұл Батыстан Шығысқа қарай жүретін және мәдениеттің, өнердің, ғылым мен білімнің, медицинаның дамуына үлкен үлес қосқан ежелгі сауда жолының бейнесі.

Источник:
«По материалам полевых исследований. Ермаганбетова К. Декабрь 2016 года. «Реестр мемориальных комплексов, построенных в период независимости». «Практики и места памяти в Казахстане». Медеуова К.А., Сандыбаева У.М., Наурзбаева З.Ж., Толгамбаева Д.Т., Ермаганбетова К.С., Мельников Д.Н., Кикимбаев М.Ж., Рамазанова А.Ч., Тлепберген А.Б., Жетибаев Е.Ж., Оразбаева Д.Е., Полтавец К.А.