Вы здесь

Главная » Западно-Казахстанской области музеи. Экскурсии по музеям Западного Казахстана.

Музей Алаш Орды в Жымпиты.

Культурные памятники Западно-Казахстанской области.

«Кто робок от природы, тот не только сам не совершит каких-либо храбрых подвигов, но внушит еще страх товарищам»

Томас Мор, "Утопия"

Музеи Западно-Казахстанской области.

Музей Алаш Орды находится в поселке Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области. В этом здании находится зал «Алаш Орды» историко-краеведческого музея имени Сырыма Датова.
Зал был открыт в 2012 году в честь 95-летия Алашорды.На Первом Общеказахском съезде, проходившем в городе Оренбурге с 21 по 28 июля 1917 года, произошло организационное оформление партии «Алаш».
II Всеказахский съезд (5 – 13 декабря 1917 г.) решил не признавать Советской власти. Для отпора в случае вступления Красной Армии на территорию Казахстана было решено создать свою национальную армию.
Предлагалось немедленно приступить к фактическому осуществлению автономного самоуправления казахов, через созданный на том же съезде Всеказахский временный народный совет Алаш-Орда – национальное правительство,  из 15 человек во главе с А. Букейхановым.
В состав правительства вошли Жаханша и Халел Досмухамедовы, Бахытгирей Кулманов и другие представители Уральской области и Букеевской Орды. Вскоре в Каратобе состоялся очередной Уральский областной съезд, полностью подтвердивший решения всеказахского форума. 
Конфликт между Советами и казачеством, падение Советской власти и развертывание военных действий в регионе обусловили военный союз алашординцев с Уральским войсковым правительством, заключенный 31 апреля 1918 года,  и переезд вместе с областной земской управой в глубь казахских степей – в Джамбейту, где, созвав 18 мая IV областной съезд, они создали правительство Уильского Оляята из 7 человек, как западное отделение Алаш-Орды.
Жаханша Досмухамедов возглавлял западную Алаш-Орду, членами ее были Б. Кулманов (от Букеевской Орды) и Х. Досмухамедов, одновременно избранный председателем  областной земской управы. Жымпиты – западная столица Алаш Орды. 

Жымпитыдағы Алаш Орда мұражайы.

Батыс Қазақстан облысының мәдени ескерткіштері.

«Кімде-кім табиғатынан ұялса, ол тек батыл істер істемейді, сонымен қатар жолдастарында қорқыныш тудырады»

Томас Толығырақ, Утопия.

Батыс Қазақстан облысының мұражайлары.

Алаш Орда мұражайы Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Жымпиты ауылында орналасқан. 1917 жылдың 21 шілдесі мен 28 шілдесі аралығында Орынбор қаласында өткен Бірінші Бүкілқазақтық съезде Алаш партиясының ұйымдастырушылық дизайны өтті.
Екінші Бүкілқазақтық Съез (1917 ж., 5–13 желтоқсан) Кеңес өкіметін мойындамауға шешім қабылдады. Қызыл Армия Қазақстанға кірген жағдайда оны тоқтату үшін өзінің ұлттық армиясын құру туралы шешім қабылданды.
Ә.Бөкейханов басқарған 15 адамнан тұратын сол құрылтайда құрылған ұлттық үкіметтің - Алашордадағы Бүкілқазақтық Уақытша Халықтар Кеңесі арқылы қазақтардың автономды өзін-өзі басқаруын дереу іске қосу ұсынылды.
Үкімет құрамына Жақанша мен Халел Досмұхамедовтер, Бақытгерей Құлманов және Орал өңірі мен Букеев Ордасының басқа өкілдері кірді. Жақында Қаратөбеде кезекті Орал өңірлік конгресі өтті, ол Бүкілресейлік форумның шешімдерін толық қуаттады.
Советтер мен казактар ​​арасындағы қақтығыс, Кеңес өкіметінің құлдырауы және аймақтағы соғыс қимылдарының басталуы Алашордалықтардың Орал әскери үкіметімен әскери одақ құруына және 1918 жылы 31 сәуірде аяқталған аймақтық земство үкіметімен бірге қазақ даласына - Джамбетаға көшуіне жол ашты, ол 18 мамырда шақырылды.
IV облыстық құрылтайда олар Алаш-Орданың батыс тармағы ретінде 7 адамнан тұратын Вильский Олият үкіметін құрды. Жақанша Досмұхамедов батыс Алаш Орданы басқарды, оның мүшелері - Б.Құлманов (Букеев Ордасынан) және бір уақытта облыстық земство кеңесінің төрағасы болып сайланған Х.Досмұхамедов болды.
Жымпиты - Алаш Орданың батыс астанасы. Бұл ғимаратта Өлкетану музейінің «Алаш Орда» залы орналасқан. Сырыма Датова. Зал 2012 жылы Алашорданың 95 жылдығына орай ашылды.

Источник:
https://ruh.kz/geo/zko/dom__alash_ordi_v_zhimpiti/