Вы здесь

Главная » Астаны памятники. Прогулки, экскурсии по городам Казахстана.

Больница купца Кубрина.

Экскурсионные туры по городам Казахстана.

«Свет (старшее детище Господа) есть главное украшение здания»

Томас Фуллер (историк).

Туры из Астаны в Костанай.

Больница купца С.А. Кубрина - двухэтажное, построенное из кирпича, здание больницы располагается восточнее централь­ной исторической части гopoдa на пересечении проспекта Республики и улицы Джангильдина.
Здание построено в 1880 году купцом Степаном Андриановичем Кубриным для своего племянника, который получил медицинское образование в Москве. Больница была рассчитана на 16 коечных мест: лечились здесь только состоятельные граждане.
В советские годы в ней был размещен онкологический диспансер. В настоящее время в здании находится АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радио­электронных средств».
Более чем за 100 лет cвoeго существования данный объект во многом изменил свой облик. Во­круг больницы из-за нехватки подсобных помеще­ний были построены многочисленные помещения различного назначения.
Здание является неординарным сооружени­ем города XIX столетия, отличается своеобрази­ем композиционной трактовки, выразительностью оформления фасадов. Это первое здание больницы в городе Акмолинске.

Көпес С.А.Кубринның ауруханасы 1880 ж.

Қазақстан қалаларына экскурсиялар.

«Жарық (Лордтың үлкен ағасы) - ғимараттың басты безендірілуі»

Томас Фуллер (тарихшы).

Нұр-Сұлтан қаласынан Қостанайға турлар.

Кірпіштен қаланған екі қабат аурухана ғимараты қаланың тарихи орталығының шығыс жағында,Республика даңғылы және Ә.Жангелдин көшесінің қиылысында орналасқан. Ғимаратты 1880 жылы көпес, Акмолинск қаласының басшысы Степан Андрианович Кубрин Мәскеуде медициналық білім алған жиеніне арнап салдырған.
Аурухана 16 жатын орынға арналған болды:мұнда тек ауқатты азаматтар емделетін.Кеңес жылдары осында онкологиялық диспансер орналасты.Қазір ғимаратта «Республикалық космостық байланыс және радиоэлектрондық құрылғылардың электромагниттік сәйкестігінің орталығы» АҚ орналасқан.
100 жылдан астам уақытта бұл объект көптеген өзгерістерге ұшырады. Қосымша үй-жайлардың жетіспеуінен аурухананың айналасында түрлі мақсаттағы көптеген жапсаржайлар салынды, аурухананың өзі қайтадан құрылды,осылай оның функционалдық мүмкіндіктері артқанмен тарихи құрылыс санатында кейбір ерекшеліктерінен айырылды.Ғимарат композициялық көрінісімен, қасбеттерінің мәнерлігімен ерекшеленген қаланың XIX ғасырдағы ерекше құрылыстарының бірі болып саналады.Бұл қаладағы бірінші аурухана ғимараты.

Источник и фотографии:
https://direkt-15.kz/en/pamyatniki-i-ob-ekty/pamyatniki-istorii-i-arkhitektury/bolnitsa-kuptsa-s-a-kubrina-1880-g